PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

Od 1993 roku Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej wydaje kwartalnik naukowy pt. "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", który jest czasopismem obejmującym swym zakresem dziedzinę informacji naukowej (informatologii) i obszarów pokrewnych. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy (w aspekcie interdyscyplinarnym) stanowiące przedmiot zainteresowania środowiska twórców i użytkowników informacji. Czasopismo publikuje artykuły problemowe, komunikaty, recenzje oraz sprawozdania. Artykuły publikowane są w języku polskim z polskim i angielskim abstraktem. W wybranych numerach czasopisma zamieszczane są także artykuły w języku angielskim.

Każdy tekst naukowy zgłaszany do publikacji w kwartalniku naukowym „PTINT”, musi spełniać wszystkie warunki stawiane opracowaniom naukowym publikowanym po raz pierwszy, a w szczególności:

Każdy tekst nadesłany do redakcji Praktyki i Teorii Informacji Naukowej i Technicznej (PTINT) jest recenzowany zgodnie z zasadami double-blind review process tj. autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej na podstawie formularza [Formularz recenzji] [Review form]
Przy ocenie tekstu brane są pod uwagę takie kryteria jak: zgodność charakteru naukowego pracy z profilem czasopisma, oryginalność prezentowanych wyników, reprezentatywność załączonej literatury przedmiotu, poprawność językowa i terminologiczna. W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co najmniej 4 miesiące. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji zewnętrznej i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego kwartalnika PTINT. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem.

Wersja drukowana kwartalnika PTINT stanowi jego wersję pierwotną.

Starsze numery PTINT w formie zdigitalizowanej są dostępne w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej.

"PTINT" znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny jednostek naukowych z przyznaną liczbą 6 punktów.


   
SPISY TREŚCI

2000: 1, 2, 3, 4
2001: 1-2, 3, 4
2002: 1, 2, 3-4
2003: 1, 2-3, 4
2004: 1, 2, 3-4
2005: 1, 2, 3, 4
2006: 1, 2, 3, 4
2007: 1, 2, 3-4
2008: 1, 2, 3, 4
2009: 1-2, 3, 4
2010: 1, 2, 3, 4
2011: 1-2, 3, 4
2012: 1, 2, 3-4
2013: 1-2, 3

PEŁNE TEKSTY

2009: 1-2, 3, 4
2010: 1, 2, 34
2011: 1-2, 3, 4
2012: 1, 2, 3-4
2013: 1-2, 3

RADA PROGRAMOWA

Professor Dr. Habil. Tibor Koltay - Szent István University, Jászberény, Hungary
Prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě
Prof. dr hab. Wiesław Babik – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr Renata Frączek – Uniwersytet Śląski, Katowice
Dr inż. Henryk Szarski – Politechnika Wrocławska
Dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ – Komitet Naukoznawstwa PAN
Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Diana Pietruch-Reizes- Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Anna Sitarska, prof. UJ
Dr Agnieszka Korycińska-Huras - Uniwersytet Jagielloński, Kraków


ZESPÓŁ RECENZENTÓW

Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Małgorzata Derkacz, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab., prof. UMK Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. , prof. UAM Mirosław Górny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski
Prof. Dr. Habil. Tibor Koltay - Szent István University, Jászberény, Hungary
Dr Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě
Dr hab. , prof. UW Katarzyna Materska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Marek Nahotko, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab., prof. UWr Adam Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Remigiusz Sapa, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab., prof. UWr Marta Skalska-Zlat, Uniwersytet Wrocławski
Dr Stanisław Skórka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Marzena Świgoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Redakcja prosi Autorów o przestrzeganie zasad przygotowania tekstu do publikacji.
  1. Teksty powinny być napisane w programie Word - zapisane w formacie .doc lub .rtf.
  2. Artykuł nie powinien przekraczać 40 000 znaków (do 20 stron : czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia).
  3. Do każdego artykułu należy dołączyć tytuł przetłumaczony na język angielski oraz streszczenia w języku polskim i angielskim. Autorzy proszeni są również o dołączenie do 5 słów kluczowych w wersji polskiej i angielskiej.
  4. Artykuł powinien być uzupełniony danymi o Autorze (tzn. tytuł naukowy, miejsce pracy, adres miejsca pracy, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy).
  5. Tekst artykułu powinien być podzielony na nienumerowane rozdziały i podrozdziały.
  6. Materiały ilustracyjne takie jak tabele, wykresy, rysunki powinny być dołączone na osobnych stronach. Tabele, wykresy i rysunki powinny być ponumerowane oraz zatytułowane.
  7. Autorzy proszeni są o stosowanie przypisów dolnych wyjaśniających - ponumerowanych cyframi arabskimi. Redakcja zaleca zastępowanie przypisów bibliograficznych odsyłaczami do pozycji bibliografii załącznikowej (w nawiasach kwadratowych, z podaniem numeru stron, np. [5, s.24]).
Zasady redagowania literatury cytowanej
  1. Do każdego artykułu należy dołączyć literaturę cytowaną. Opisy bibliograficzne należy szeregować alfabetycznie (wg nazwisk autorów), numery opisów należy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Prace zbiorowe należy umieszczać pod pierwszym wyrazem tytułu.

WARUNKI PRENUMERATY NA ROK 2014

Czasopismo Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej można prenumerować kierując zamówienia na adres:

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Redakcja PTINT
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

lub na adres e-mail: prenumerata.ptint@gmail.com

i wpłacając należność na konto:
72 1020 2313 0000 3502 0145 1798

Bliższe informacje:
(032) 2009-318

Koszt rocznej prenumeraty (2014 r.) - 120 zł

Zniżki:
- dla członków PTIN - 50%
- dla zamawiających powyżej 10 egz. - 5%


Koniec strony