PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

Od 1993 roku Towarzystwo wydaje kwartalnik pt. "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", w którym zamieszczane są: artykuły problemowe, obszerne streszczenia z literatury zagranicznej z zakresu informacji naukowej i technicznej, doniesienia z życia placówek INT, wiadomości "z kraju i zagranicy", listy, polemiki, opinie oraz recenzje nowości wydawniczych. Dział "kronika PTIN" dostarcza informacji o aktualnie prowadzonej działalności Towarzystwa oraz o jego członkach.

Każdy tekst nadesłany do redakcji „Praktyki i Teorii Informacji Naukowej i Technicznej” (PTINT) jest recenzowany zgodnie z zasadami double-blind review process tj. autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej na podstawie formularza. Przy ocenie tekstu brane są pod uwagę takie kryteria jak: zgodność charakteru naukowego pracy z profilem czasopisma, oryginalność prezentowanych wyników, reprezentatywność załączonej literatury przedmiotu, poprawność językowa i terminologiczna. W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co najmniej 4 miesiące. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego kwartalnika „PTINT”. Wersja drukowana kwartalnika PTINT stanowi jego wersję pierwotną. Starsze numery PTINT w formie zdigitalizowanej są dostępne w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej.


   
SPISY TREŚCI

2000: 1, 2, 3, 4
2001: 1-2, 3, 4
2002: 1, 2, 3-4
2003: 1, 2-3, 4
2004: 1, 2, 3-4
2005: 1, 2, 3, 4
2006: 1, 2, 3, 4
2007: 1, 2, 3-4
2008: 1, 2, 3, 4
2009: 1-2, 3, 4
2010: 1, 2, 3, 4
2011: 1-2, 3, 4
2012: 1, 2, 3-4
2013: 1-2

PEŁNE TEKSTY

2009: 1-2, 3, 4
2010: 1, 2, 34
2011: 1-2, 3, 4
2012: 1, 2, 3-4

RADA PROGRAMOWA

Professor Dr. Habil. Tibor Koltay - Szent István University, Jászberény, Hungary
Prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě
Prof. dr hab. Wiesław Babik – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr Renata Frączek – Uniwersytet Śląski, Katowice
Dr inż. Henryk Szarski – Politechnika Wrocławska
Dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ – Komitet Naukoznawstwa PAN
Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Diana Pietruch-Reizes- Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Anna Sitarska, prof. UJ
Dr Agnieszka Korycińska-Huras - Uniwersytet Jagielloński, Kraków


ZESPÓŁ RECENZENTÓW

Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab., prof. UMK Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. , prof. UAM Mirosław Górny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Dr. Habil. Tibor Koltay - Szent István University, Jászberény, Hungary
Prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě
Dr hab. , prof. UW Katarzyna Materska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Marek Nahotko, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Remigiusz Sapa, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab., prof. UWr Marta Skalska-Zlat, Uniwersytet Wrocławski
Dr Stanisław Skórka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Redakcja prosi Autorów o przestrzeganie zasad przygotowania tekstu do publikacji.
  1. Teksty powinny być napisane w programie Word - zapisane w formacie .doc lub .rtf.
  2. Artykuł nie powinien przekraczać 40 000 znaków (do 20 stron : czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia).
  3. Do każdego artykułu należy dołączyć tytuł przetłumaczony na język angielski oraz streszczenia w języku polskim i angielskim. Autorzy proszeni są również o dołączenie do 5 słów kluczowych w wersji polskiej i angielskiej.
  4. Artykuł powinien być uzupełniony danymi o Autorze (tzn. tytuł naukowy, miejsce pracy, adres miejsca pracy, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy).
  5. Tekst artykułu powinien być podzielony na nienumerowane rozdziały i podrozdziały.
  6. Materiały ilustracyjne takie jak tabele, wykresy, rysunki powinny być dołączone na osobnych stronach. Tabele, wykresy i rysunki powinny być ponumerowane oraz zatytułowane.
  7. Autorzy proszeni są o stosowanie przypisów dolnych wyjaśniających - ponumerowanych cyframi arabskimi. Redakcja zaleca zastępowanie przypisów bibliograficznych odsyłaczami do pozycji bibliografii załącznikowej (w nawiasach kwadratowych, z podaniem numeru stron, np. [5, s.24]).
Zasady redagowania literatury cytowanej
  1. Do każdego artykułu należy dołączyć literaturę cytowaną. Opisy bibliograficzne należy szeregować alfabetycznie (wg nazwisk autorów), numery opisów należy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Prace zbiorowe należy umieszczać pod pierwszym wyrazem tytułu.

WARUNKI PRENUMERATY NA ROK 2014

Czasopismo Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej można prenumerować kierując zamówienia na adres:

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Redakcja PTINT
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

lub na adres e-mail: zamowienia.ptin@gmail.com

lub faksem: (032) 255-26-49

i wpłacając należność na konto:
72 1020 2313 0000 3502 0145 1798

Bliższe informacje:
e-mail: renata.fraczek@polsl.pl
(032) 237-18-49

Koszt rocznej prenumeraty (2014 r.) - 120 zł

Zniżki:
- dla członków PTIN - 50%
- dla zamawiających powyżej 10 egz. - 5%


Koniec strony